A B O AB – ทำไมกรุ๊ปเลือดลูกไม่ตรงกับพ่อแม่ โอกาสแบบไหนไม่ตรง

กรณีการแบ่งหมู่เลือดของมนุษย์นั้น เมื่อเลือกวิธีการจัดกลุ่มแบบ ABO นี้แล้วจะทำให้การคำนวณ ตรวจสอบต่าง ๆ ง่ายขึ้นมาก ๆ ท้ังที่ความจริงมีการแบ่งกลุ่มเลือดไว้หลายแบบ แต่แบบ ABO นี้เข้าใจง่ายที่สุด